ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!! หลังจากที่เราได้เตรียมเอกสารในการสอบใบขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความรู้ในการสอบข้อเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ เพราะถ้าเราผ่านการทดสอบสมรรถภาพและผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าไม่ผ่านสอบข้อเขียนก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติต่อไปได้ซึ่งต้องผ่าน 90% คือจาก 50 ข้อ ต้องตอบถูก 45 ข้อขึ้นไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะทำการบ้านไปให้ดี ทบทวนข้อสอบต่างๆที่ใช้ในการสอบ อย่าประมาทเด็ดขาด เพราะหลายคนมองข้ามจุดนี้ไปทำให้สอบไม่ผ่าน ต้องเสียเวลากลับไปสอบให้ผ่านอีกรอบ

1.ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก บัตรประจำตัวประชาชน
ข สำเนาทะเบียนบ้าน
ค สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง บัตรประกันสังคม

2.ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
ก 10 วัน
ข 7 วัน
ค 15 วัน
ง 30 วัน

3.เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 20 วัน
ข 30 วัน
ค 15 วัน
ง 45 วัน

4.ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

5.ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก 2 ปี
ข 1 ปี
ค 3 ปี
ง 4 ปี

6.ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข จำคุกไม่เกินสามเดือน
ค ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

7.รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ข ร้อยละ 1 ต่อปี
ค ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง ร้อยละ 20 ต่อปี

8.การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 15 วัน
ข 45 วัน
ค 20 วัน
ง 30 วัน

9.การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 7 วัน
ข 10 วัน
ค 15 วัน
ง 20 วัน

10.การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด
ก 3 เดือน
ข 4 เดือน
ค 6 เดือน
ง 5 เดือน

11.รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก 5 ปี
ข 6 ปี
ค 3 ปี
ง 7 ปี

12.การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 30 วัน
ข 15 วัน
ค 25 วัน
ง 20 วัน

13.รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก 1 ปี
ข 3 ปี
ค 2 ปี
ง 5 ปี

14.ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถ” หมายความว่า
ก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง
ค รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์

15.ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์” หมายความว่า
ก รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

16.ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า
ก รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ
ข รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
ค รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ
ง รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ

17.ข้อใดไม่ใช่ “รถยนต์รับจ้างสาธารณะ”
ก รถแท็กซี่
ข รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ

18.ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์บริการ” หมายความว่า
ก รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ข รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ค รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ง รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

19.ข้อใดคือ “รถยนต์ส่วนบุคคล”
ก รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ข รถแท็กซี่
ค รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
ง รถยนต์ป้ายแดง

20.รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
ก รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด
ข รถที่มีเสียงดัง 90 เดซิเบล A
ค รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์
ง รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว

21.รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใด
ก รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
ข รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค รถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไป
ง รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจาก สภานตรวจภาพรถเอกชน

22.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก รถของวัด
ข รถของมูลนิธิ
ค รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง รถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

23.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก รถของวัด
ข รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ค รถของสภากาชาดไทย
ง รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก

24.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
ข รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ง ทุกข้อถูกต้อง

25.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข รถยนต์นำเข้า
ค รถสามล้อส่วนบุคคล
ง รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน

26.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเจ้า และยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น
ข รถสามล้อส่วนบุคคล
ค รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน
ง รถของวัด

27.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถยนต์รับจ้าง
ข รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค รถดับเพลิง
ง รถตู้ส่วนบุคคล

28.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง
ข รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง รถตู้ส่วนบุคคล

29.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถตู้ส่วนบุคคล
ข รถของมูลนิธิ
ค รถของวัด
ง รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร

30.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถบดถนนของเอกชน
ข รถบดของรัฐวิสาหกิจ
ค รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ง รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล

31.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ข รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
ค รถบดถนนของเอกชน
ง รถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัด

32.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถของสภากาชาดไทย
ข รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค รถของวัด
ง รถของมูลนิธ่สายใจไทย

33.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค รถของวัด
ง รถของมูลนิธิสายใจไทย

34.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก รถดับเพลิงของ อบต.
ข รถตู้ส่วนบุคคล
ค รถตู้รับจ้าง
ง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

35.ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใด
ก ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ข ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา
ค ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ง ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้น ๆ

36.รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันที
ข แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
ค แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน
ง แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน

37.หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง
ข ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ
ค ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน
ง ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถ

38.ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง
ข เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ค เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง จำกัด
ง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

39.หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 30 วัน
ข 7 วัน
ค 15 วัน
ง 60 วัน

40.กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง
ก มีความผิด ต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนด
ข ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ค รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง ผิดทุกข้อ

41.หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 60 วัน
ข 25 วัน
ค 30 วัน
ง 15 วัน

42.กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง
ก ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ข มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด
ค รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง ผิดทุกข้อ

43.ข้อใดผิด
ก รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างได้
ข รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ค รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ง รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้

44.นาย ก นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร
ก ได้ เพราะภรรยานาย ก เป็นคนในครอบครัว
ข ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น
ง ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ

45.รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค รถยนต์ส่วนบุคคล
ง รถตู้ส่วนบุคคล

46.รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด
ก ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข ขับได้ตลอดเวลา
ค ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี
ง ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

47.รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด
ก ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
ข ร้อยละ 1 บาทต่อปี
ค ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน
ง ร้อยละ 10 บาทต่อปี

48.รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด
ก ทะเบียนระงับ
ข สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้
ค สามารถกระทำได้ตามข้อ 1 และ 2
ง สามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้

49.ข้อใดถูกต้อง
ก รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

50.ข้อใดถูกต้อง
ก รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

51.ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ

52.ข้อใดถูกต้อง
ก ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ง ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

53.ข้อใดถูกต้อง
ก ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ค ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

54.ข้อใดถูกต้อง
ก ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

55.ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก 1 ปี
ข 2 ปี
ค 3 ปี
ง 5 ปี

56.หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง
ก สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 30 วัน
ข สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน
ค สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 1 เดือน
ง สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 3 เดือน

57.ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือน
ก 1 เดือน
ข 3 เดือน
ค 4 เดือน
ง 6 เดือน

58.นาย ก เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใด
ก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
ข สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุงเทพมมหานคร
ค สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง
ง ผิดทุกข้อ

59.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค ไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
ง ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

60.นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
ก ไม่ได้ เพราะ นายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ
ข ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ค ได้ เพราะ หากนายชายมีบัตรผู้พิการ
ง ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

61.บุคคลในข้อต่อไปนี้บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ข นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ค นายดำ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
ง นางแดง เป็นวัณโรค

62.นายแดง ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง
ก นายแดง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ข นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค นายแดง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ง ถูกทุกข้อ

63.ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ค มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์

64.ข้อใดถูกต้อง
ก มีสัญชาติไทย
ข ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ค ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
ง ถูกทุกข้อ

65.หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก
ข แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป
ง นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน

66.กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก 30 วัน
ข 15 วัน
ค 45 วัน
ง 60 วัน

67.กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก 45 วัน
ข 30 วัน
ค 15 วัน
ง 60 วัน

68.กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก 15 วัน
ข 30 วัน
ค 60 วัน
ง 90 วัน

69.ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 30 วัน
ข 15 วัน
ค 60 วัน
ง 90 วัน

70.ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก 15 วัน
ข 30 วัน
ค 60 วัน
ง 90 วัน

71.ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก 30 วัน
ข 15 วัน
ค 60 วัน
ง 90 วัน

72.เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก 7 วัน
ข 3 วัน
ค 10 วัน
ง 15 วัน

73.กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต
ข ผู้โดยสารเมาสุรา
ค ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ
ง ถูกทุกข้อ

74.ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

75.ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ข ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ค ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

76.ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก ปฎิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด
ข ไม่สูบบุหรี่
ค ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ
ง เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด

77.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ค ไม่ทำตนน่ารำคาญ
ง สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

78.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข พูดคุยเสียงดัง
ค ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี

79.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก ไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร
ข พูดคุยเสียงดัง
ค ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

80.ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพ
ค ใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจำ
ง ไม่เสพสุราของมึนเมา

81.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
ค จอดรถตามความต้องการข้องผู้ดดยสาร
ง สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

82.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ
ค ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด
ง สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

83.ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง
ข เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
ค ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
ง แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า

84.ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร
ก จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

85.ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร
ก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

86.นาย ก ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ
ก ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ
ข ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ
ง ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

87.เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ข สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว

88.ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี
ก ประกันภัยชนิด 1
ข ประกันภัยชนิด 2
ค ประกันภัยชนิด 3
ง ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

สำหรับข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์พร้อมเฉลย ในชุดนี้ให้ลองทำให้จำได้ทุกข้อรับรองเลยว่าในการทำข้อสอบใบขี่ผ่านในรอบแรกแน่นอน ในครั้งหน้าเราจะเอาแนวข้อสอบใบขับขี่ในหมวดอื่นมาให้ได้อ่านกัน

Incoming search terms:

  • ข้อสอบใบขับขี่ 2561
  • ข้อสอบ ใบขับขี่
  • ข้อสอบใบขับขี่ 2561 พร้อมเฉลย