ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ พร้อมเฉลยล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ ในหมวดนี้จะเป็นความรู้ในเรื่องของป้ายบังคับต่างๆที่จำเป็นจะต้องรู้ในการสอบใบขับขี่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ โดยหมวดนี้จะมีข้อสอบจำนวน 38 ข้อ พร้อมเฉลย รับรองได้เลยว่าถ้าหากทำข้อสอบในแต่ละหมวดได้ ในการทำข้อสอบจริงจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอน

1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ1
ก ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ง ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

2.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ2
ก ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
ข ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

3.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ3
ก ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง ให้กลับรถไปทางขวา

4.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ4
ก ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข ห้ามกลับรถไปทางขวา
ค ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง ให้กลับรถไปทางขวา

5.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ5
ก ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข ให้กลับรถไปทางขวา
ค ห้ามเลี้ยวซ้าย
ง ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

6..เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ6
ก ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข ให้กลับรถไปทางขวา
ค ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง ห้ามเลี้ยวขวา

7.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ7
ก ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ข ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

8.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ8
ก ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ข ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

9.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ9
ก ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ข ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

10.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ10
ก ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

11.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ11
ก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ข ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

12.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ12
ก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
ข ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

13.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ13
ก ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

14.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ14
ก ห้ามจอดรถ
ข ห้ามหยุดรถ
ค ห้ามใช้เสียง
ง ให้ใช้เสียงได้

15.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ15
ก ให้หยุดรถ
ข ห้ามจอดรถทุกชนิด
ค ให้แซงได้
ง ให้ทาง

16.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ16
ก ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข ให้รถจักรยานจอด
ค ให้รถจักรยานยนต์จอด
ง ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

17.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ17
ก ห้ามคนผ่าน
ข ทางข้าม
ค บริเวณคนข้ามถนน
ง เฉพาะคนเดิน

18.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ18
ก ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
ค ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ
ง ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

19..เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ19
ก ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข ห้ามรถยาวเกินกำหนด
ค ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก
ง จำกัดความเร็ว

20.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ20
ก ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง เพราะเป็นทางเอก
ค ให้ลดความเร็วลง และขับต่อไปช้าช้า
ง ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

21.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ21
ก ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
ข ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง ให้กลับรถไปทางขวา

22.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ22
ก ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
ข ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
ค ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

23.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ23
ก ไม่ขับรถตรงไป
ข ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
ค ไม่ขับรถเข้าไป
ง ให้ขับรถไปทางซ้าย

24.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ24
ก ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ข ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค ห้ามขับรถไปทางขวา
ง ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

25.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ25
ก ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค ห้ามขับรถไปทางขวา
ง ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

26.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ26
ก ให้เลี้ยวซ้าย
ข ให้เลี้ยวขวา
ค ให้ชิดขวา
ง ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

27.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ27
ก ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
ข ให้ชิดซ้าย
ค ให้เลี้ยวซ้าย
ง ให้เลี้ยวขวา

28.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ28
ก ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
ข ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ค ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว

29.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ29
ก ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข ห้ามเลี้ยวขวา
ค ให้เลี้ยวซ้าย
ง ให้เลี้ยวขวา

30.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ30
ก ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข ห้ามเลี้ยวขวา
ค ให้เลี้ยวซ้าย
ง ให้เลี้ยวขวา

31.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ31
ก ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

32.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ32
ก ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

33.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ33
ก ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

34.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ34
ก ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
ง ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อน

35.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ35
ก ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

36.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ36
ก รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
ข รถมีคนนั่ง 1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง รถมีคนนั่ง 2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

37.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ37
ก ช่องเดินรถจักรยานยนต์
ข ช่องเดินรถมวลชน
ค ช่องเดินรถจักรยาน
ง เฉพาะคนเดิน

38.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ38
ก ให้เลี้ยวซ้าย
ข ห้ามเลี้ยวขวา
ค สุดเขตบังคับ
ง ให้ใช้ความเร็ว

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมขนส่งทางบก

เรียบเรียงโดย :ข้อสอบใบขับขี่.com