ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทางพร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทางเป็นอีกหนึ่งหมวดข้อสอบที่ผู้ขอสอบใบขับขี่ใหม่จำเป็นที่จะต้องรู้ ซึ่งในข้อสอบแต่ละชุดที่แต่ละคนทำจะแตกต่างกัน โดยเครื่องจะทำการเลือกข้อสอบในหมวดต่างๆมาให้ผู้สอบได้ทำ ดังนั้นใครที่จะไปทำใบขับขี่จึงจำเป็นที่จะต้องอ่านให้ครบทุกหมวด เพราะทุกคะแนนถือว่าสำคัญมากในการทำข้อสอบ

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทาง

1. เมื่อพบเข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทางครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง1

ก เพิ่มความระมัดระวัง แล้วหยุดรถ
ข เพิ่มความระมัดระวัง เขตหยุดรับ-ส่ง
ค ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
ง เพิ่มความระมัดระวัง แล้วจอดรถ

2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง2

ก เส้นชะลอความเร็ว
ข ให้เลี้ยวรถได้
ค ห้ามเลี้ยวรถ
ง ให้จอดรถได้

3.เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง3

ก ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
ง รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

4.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง4

ก สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
ข ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ค ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง5

ก ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ข ขับรถให้ช้าลง หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
ค ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
ง ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้

6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง6

ก ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
ข เขตหยุดรับ-ส่ง ได้ตลอดเวลา
ค ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
ง ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา

7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง7

ก ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ข ขับรถให้ช้าลง ให้เลี้ยวขวา
ค ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
ง เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเลี้ยวซ้าย

8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง8

ก เพิ่มความระมัดระวัง และห้ามแซง
ข ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
ค เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง ขับรถให้ช้าลง ขับรถคร่อมเส้นได้

9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง9

ก ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
ข ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้
ค ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
ง ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

10. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง10

ก เขตหยุดรถ
ข เขตหยุดรับ-ส่ง
ค เขตปลอดภัย
ง เขตจอดรถ

11. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

ข้อสอบใบขับขี่ เครื่องหมายพื้นทาง11

ก ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ข รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้
ง รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้